Verkoopvoorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Definitie, Toepasselijkheid
1.1 Onder "VERKOPER" wordt hierna verstaan Valbruna Nederland B.V.
Onder "koper" wordt hierna verstaan de weder­par­tij van ­verkoper bij een overeenkomst.
1.2 De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valbruna Nederland B.V. worden hierna genoemd (de of deze) voorwaarden.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijscouranten, overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten en andere mededelingen van verkoper.
Zodra deze voorwaarden eenmaal op een rechtsverhouding tussen verkoper en koper van toepassing zijn (geweest), zijn ze tevens onverkort van toepassing op latere transacties.
Bij uitleg is de Nederlandse tekst steeds beslissend.
1.4 Behoudens schriftelijke uitdrukkelijke aanvaarding sluit verkoper toepasbaarheid van andersluidende voorwaarden en/of bedingen van koper en/of diens (branche) organisatie uit.
1.5 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en worden op aanvraag kosteloos toegezonden.

Tot standkoming overeenkomst, Afwijkingen
2.1 Verkoper is alleen gebonden aan mondelinge toezeggingen en afspraken of mondelinge of schriftelijke aanbiedingen in welke vorm dan ook, nadat hij deze in een concreet geval uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.2 Bij verschillen in (schriftelijke) afspraak tussen koper en verkoper is verkopers bevestiging bindend tussen partijen. Ook aanvullingen, wijzigingen en nadere specificaties op de overeenkomst gelden alleen als zij uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
2.3 Gangbare toleranties voor soort, hoeveelheid, gewicht en maatvoering zijn op alle leveranties van verkoper van toepassing, behoudens schriftelijke bevestiging door verkoper van het tegendeel.
2.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen of fouten in hoeveelheid, maat, soort, kwaliteit, gewicht en afwijkingen t.a.v. opgaven in prijscouranten en degelijke.

Garantie, Klachten en Aansprakelijkheidsbeperking
3.1 Garantie is beperkt tot 1 jaar na levering.
3.2 De garantieverplichting van verkoper strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen en kwaliteitsbedingen.
De eventuele garantie van verkoper geldt niet als koper enige verplichting uit de overeenkomst en voorwaarden niet nakomt, danwel de zaken ondeskundig en/of onzorgvuldig behandelt (waaronder blootstelling aan abnormale omstandigheden), danwel de zaken langer dan normaal opslaat als daardoor kwaliteitsverlies zou kunnen optreden, danwel verzuimt verkoper binnen 10 werkdagen in de gelegenheid te stellen de zaken te onderzoeken.
3.3 Verkoper staat er niet voor in en garandeert nooit dat het geleverde geschikt is voor het doel waarvoor koper het aanwendt of wil aanwenden. Ook verstrekte monsters dienen nimmer als bewijs voor enige garantie aanspraak, maar slechts ter aanduiding.
3.4 Koper dient onmiddellijk na levering de zaken grondig te controleren en klachten moeten terstond, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na leveringsdatum, danwel in het geval van onzichtbare gebreken binnen 10 werkdagen na ontdekking en ongeacht ontdekking in elk geval binnen 1 jaar na levering schriftelijk bij verkoper worden ingediend en eventuele rechtsvorderingen moeten binnen 1 jaar na ontvangst door verkoper van die tijdige klachtmelding aanhangig zijn gemaakt, een en ander op straffe van verval. Ook indien koper uitdrukkelijk kwaliteitseisen of –normen heeft gesteld kan niet geklaagd worden over in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden of geringe afwijkingen en verschillen.
3.5 Verkoper sluit voor zichzelf en eveneens voor zijn medewerkers en door hem ingeschakelde derden behoudens het hierna gestelde uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor de directe en indirecte gevolgen van gebreken of tekortkomingen in de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst in de breedste zin van het woord, zowel schade aan derden als aan koper, c.q. de eigendommen van derden of koper, en ook ziektekosten, montagekosten, transportkosten etc. etc.
Onder overeenkomst wordt hier mede begrepen de leveringsverplichting, de levering van zaken, de geleverde zaken zelf en het gebruik daarvan en eventuele bijkomende werkzaamheden en adviezen.
3.6 In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot herlevering van vergelijkbare zaken, danwel tot restitutie van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag.

Vervoer
4.1 Vervoer van te leveren zaken geschiedt met een vervoermiddel ter keuze van verkoper.
4.2 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak reizen de zaken voor rekening en risico van koper en kiest verkoper het vervoermiddel, onverminderd het hieronder bepaalde ten aanzien van overmachtsituaties.
4.3 Koper is verplicht de zaken onmiddellijk en op de snelst mogelijke wijze te lossen en af te nemen zodra aan koper is meegedeeld dat de zaken ter lossing, c.q. afname gereed staan, een en ander op straffe van (ter keuze van verkoper):

  • opslag van de zaken voor rekening en risico van koper en facturering aan koper van de zaken en de aan de opslag verbonden kosten, welke factuur koper alsdan binnen de factuurtermijn dient te voldoen zonder dat koper zich op het (nog) niet ontvangen hebben van de zaken kan beroepen
  • ontbinding van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke mededeling van verkoper, waarbij schade en kosten voor rekening van koper komen

 

Levering
5.1 Alle levertijden zijn bij benadering en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
5.2 Verkoper heeft het recht de zaken in delen uit te leveren gedurende een naleveringstermijn van 3 maanden na schriftelijke ingebrekestelling door koper voor zover deze ingebrekestelling niet voor de overeengekomen leveringsdatum verzonden is.
5.3. Het recht op ontbinding wegens te late levering wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens bewijs door koper van opzet of grove schuld van verkoper.

Overmacht
6.1 Als door overmacht aan de zijde van verkoper levering redelijkerwijs van hem niet kan worden verlangd, zoals onder meer bij:

  • bedrijfsstoring of onderbreking
  • bij ontijdige levering door toeleveranciers van verkoper
  • bij falen van andere derden waarvan verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is
  • bij vervoersmoeilijkheid van welke aard ook
  • bij import- en exportbeperkingen is verkoper gerechtigd de levering op te schorten.
6.2 Twee maanden na intreden van de overmachtsituatie hebben beide partijen (bij voortduring van de overmachtomstandigheden) het recht de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden ten aanzien van de door overmacht getroffen zaken.

 

Eigendom
7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper en koper is verplicht deze zaken gescheiden en geïdentificeerd als van verkoper te bewaren, en te verzekeren tot het moment dat koper alle vorderingen (ook boete, schadevergoeding, rente, kosten e.d.) heeft voldaan.
Tot dat moment is koper niet gerechtigd de zaken te vervreemden of er (bezitloos) pandrecht op te vestigen.
Na dat moment geldt nog een voorbehoud van pandrecht van de verkoper ten behoeve van andere vorderingen van verkoper op koper. Koper zal op eerste verzoek van verkoper zijn medewerking verlenen aan verder uit te voeren acties die hieraan verbonden zijn.

Prijzen en Betaling
8.1 Opgegeven prijzen zijn af fabriek (Incoterms “ex works”) en exclusief BTW en eventuele overige overheidsbelasting ter zake van verkoop, vervoer daaronder begrepen, grensoverschrijding, levering en dienstverlening.
8.2 Verkoper heeft het recht opgegeven prijzen, ook na tot standkoming van de overeenkomst, te wijzigen, wanneer de zaken alsdan een (al dan niet voorzienbare) kostprijsverhoging ondergaan.
8.3 Voor alle leveringen door verkoper geldt een betalingstermijn van dertig dagen netto contant na factuurdatum.
Alle daarvan afwijkende betalingsregelingen, kortingen en verrekeningen zijn nietig en krachteloos voor zover zij niet schriftelijk zijn overeengekomen. Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de mogelijkheid voor koper om verschuldigde betalingen aan verkoper te verrekenen met eventuele vorderingen op verkoper.
8.4 Zonder sommatie of ingebrekestelling is koper in gebreke wanneer bovenvermelde betalingstermijn is verstreken, danwel surseance van betaling, faillissement of een schuldenregeling is aangevraagd of uitgesproken en geen (volledige) betaling is ontvangen. Vanaf dat moment is koper over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd, alsmede, zodra verkoper ter zake enige actie onderneemt, (buiten)gerechtelijke kosten, tenminste bedragend 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,-.
8.5. Zodra koper ondanks sommatie in gebreke blijft de overeenkomst of enige bepaling uit deze voorwaarden na te komen, is verkoper gerechtigd om zonder verplicht te zijn tot vergoeding van enige schade:

  • de levering op te schorten
  • de overeenkomst door enkele schriftelijke mededeling te ontbinden
  • te bepalen in welke volgorde de betalingen van koper in mindering strekken op hetgeen koper verschuldigd is ongeacht enig andersluidend voorschrift en ongeacht of het betreft vorderingen ter zake van rente, kosten, levering van zaken, schadevergoeding of enige andere vordering

 

Vrijwaring
9.1 Koper vrijwaart verkoper tegen alle eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, direct of indirect het gevolg van danwel verband houdend met de (potentiële) transactie tussen koper en verkoper en de gevolgen daarvan, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot problemen samenhangend met verzending en bewerking.

Annulering
10.1 Annulering is alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper en op straffe van een zonder rechtelijke tussenkomst direct opeisbare schadevergoeding/boete van tenminste 25% van de rekening die koper had moeten voldoen als hij niet had geannuleerd, danwel de werkelijk door verkoper door de annulering geleden schade.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
11.1 Op alle overeenkomsten van verkoper en op deze voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van verkoper bij uitsluiting bevoegd over geschillen dienaangaande te oordelen.

Weens koopverdrag niet van toepassing
12.1 De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, danwel enig ander bestaand of toekomstig internationaal verdrag inzake koop, zijn niet van toepassing, voorzover partijen zulks kunnen uitsluiten.

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing bovenstaande bij de Kamer van Koophandel te Utrecht gedeponeerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U zonder kosten op aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.